Targer Škola

Leadership Excellence Program


Opis škole Targer Leadership Excellence Program je jedinstveni jednogodišnji program namijenjen menadžerima, kandidatima za top menadžere, preduzetnicima i poslovnim ljudima, kao i firmama koje žele investirati u ključne ljude i razvoj njihovih liderskih vještina.

Menadžeri modernog doba se nose sa nizom interdisciplinarnih i međusobno naizgled nepovezivih izazova. Potreba za menadžerskim znanjima, potreba za posvećenost unapređenju procesa i potreba za olakšanjem timskog rada dovode do zamke sveznalaštva u kojem su greške i demotivacija neminovni. U tom smislu, menadžerima je potrebno mnogo grešaka i mnogo neuspjeha kako bi stekli iskustvo sa kojim njihovo "da" i njihovo "ne" zaista sa sobom nosi potrebnu težinu i odražava stav u vezi sa poslovnom vizijom subjekta sa kojim rade.

Tim Targer konsultanata je radio na razvoju ovog programa na osnovu vlastitog iskustva i vlastite potrebe za integrisanjem složene puzzle vještina upravljanja u jedinstvenu jednogodišnju priču koja će olakšati menadžerima, i objediniti nekoliko relevantnih metodologija, skraćujući put učenja na vlastitim greškama.

Program je namijenjen firmama koje žele investirati u dugoročnost odnosa sa ključnim ljudima i u njihovu lojalnost, firmama koje žele raditi na razvoju ljudi i razvijati obostrano zadovoljavajuću saradnju.

Iskustvo Targer tima da je za razvoj menadžera potrebno značajno vrijeme i predan rad; i cilj programa je ubrzati proces razvoja perspektivnih menadžera, uposlenika i preduzetnika u Bosni i Hercegovini. U toku Programa, polaznici će kroz kombinaciju radionica, sesija individualnog i timskog rada sa Targer trenerima dobiti niz korisnih alata koji su primjenjivi i korisni za razvoj njihovih kompanija.

Period održavanja je od maja 2018. do februar 2019. u mjesečnim intervalima u skladu dogovora sa učesnicima Programa.

Struktura i benefiti učešća ►Učešće na 10 dvodnevnih tematskih treninga u periodu od 10 mjeseci
►Procjenu ličnog profila učesnika sa vlastitim planom razvoja vještina rukovođenja
►Mentorstvo u realizaciji mini-projekta za unapređenje ili reorganizaciju procesa
►Dvije posjete kompanijama u BiH edukativnog karaktera
►Jednogodišnje mentorstvo Targerovih trenera
►Certifikat o završenom programu koji predviđa pravo na jednogodišnje besplatno članstvo u Targer Alumni klubu
Kome je škola namijenjna? ►Program namijenjen menadžerima,
►Kandidatima za top menadžere,
►Preduzetnicima i poslovnim ljudima, kao i
►Firmama koje žele investirati u ključne ljude i razvoj njihovih liderskih vještina.

Mjesto održavanja Hotel Radon Plaza, Sarajevo (BiH) + dva treninga po dogovoru sa učesnicima seminara

Teme
Proizvodni, operativni i projektni menadžment
TRENERI
Tarik Kadrispahić i dr. Alan Lisica
MJESTO ODRŽAVANJA
Sarajevo
VRIJEME ODRŽAVANJA
18-19.05.2018.
TRAJANJE
2 dana, intenzivno
OPIS TEME
Proizvodnja ili operacije su ključno mjesto na kojem se dodaje vrijednost i odlučuje o sudbini proizvodne ili uslužne kompanije. Zato je znanje o upravljanju proizvodnjom i operacijama, te tehnikama vođenja projekata krucijalno.
STRUKTURA TEME
► Menadžment: vještina, disciplina, proces ili zanat?
► Ko je lider i menadžer i šta je to menadžment
► Upravljanje ciljevima i resursima organizacije, operativni menadžment
► Efikasnost i efektivnost kao barometri uspješnosti upravljanja
► Planiranje, organizovanje, izbor najboljih ljudi, rukovođenje, kontrola
► Upravljanje kvalitetom
► Upravljanje projektima

Timski rad, zajedničko donošenje i sprovođenje odluka
TRENERI
Damir Delić Đuljić i Targer Tim
MJESTO ODRŽAVANJA
Sarajevo
VRIJEME ODRŽAVANJA
Juni 2018.
TRAJANJE
2 dana, intenzivno
OPIS TEME
Timski rad je pokretač uspjeha svake kompanije. Firma koja zanemaruje zajednički rad svih zaposlenika puno će teže ostvariti uspjehe od onih koje cijeni i inzistiraju na timskom radu.
STRUKTURA TEME
► Odluka i elementi odluke
► Kako donosimo odluke onda kada donosimo dobre odluke
► Zamke donošenja odluka u timu: zamke ovlaštenja i nadležnosti
► Kako kreirati klimu koja pogoduje donošenju dobrih
► Principi i tehnike upravljanja timovima
► Rješavanje konflikata u timskom radu
► Praktične upute i vježbe za timski rad
B2B marketing i prodaja
TRENERI
Kemal H. Balihodžić
MJESTO ODRŽAVANJA
Sarajevo
VRIJEME ODRŽAVANJA
Juli 2018.
TRAJANJE
2 dana, intenzivno
OPIS TEME
Kako pametno upravljati prodajom – bez magičnih trikova i instant rješenja!
STRUKTURA TEME
► Definicija i funkcija marketinga
► Analize kao osnovni alati marketinga: interne, eksterne,segmentacija
► Marketinške aktivnosti prema unutra i prema vani
► Upravljanje marketinškim alatima, strategiziranje
► Marketing kao uvod u prodaju ili dio prodaje
► Osnovni prodajni preduslovi za dobru i uspješnu saradnju
► Prodaja teškim klijentima
Leadership - Vještine rukovođenja
TRENERI
Tarik Kadrispahić i Targer Tim
MJESTO ODRŽAVANJA
Sarajevo
VRIJEME ODRŽAVANJA
August 2018.
TRAJANJE
2 dana, intenzivno
OPIS TEME
Učenje specifičnih sposobnosti poslovnog vođenja podijeljeno je u par glavnih tačaka treninga, koji predstavljaju jedinstven splet potrebnih vještina, tehnika i znanja za svakog lidera. Zato nikako ne propustite jedan od ključnih modula programa i usvojite znanja šta nas to čini dobrim vođom.
STRUKTURA TEME
► Kako graditi znanje i iskustvo i primjenjivati ga u praksi
► Teorija leadership-a - Šta čini dobrog lidera
► Stilovi rukovođenja i situacijski leadership
► Unapređivati sebe, tim i organizaciju
► Razvijanje saradnika u poslovnog ratnika
► Zašto učiti coaching kao menadžersku vještinu
► 7 načina za intenzivnije kreiranje i razvoj poslovnih lidera
Supply Chain Management
TRENERI
Zoran Đurđević
MJESTO ODRŽAVANJA
Sarajevo
VRIJEME ODRŽAVANJA
Septembar 2018.
TRAJANJE
2 dana, intenzivno
OPIS TEME
SCM je važan konkurentski segment za postizanje ciljeva organizacije. Upoznajte se sa osnovnim metodama upravljanja lancem opskrbe.
STRUKTURA TEME
► Koncept Supply Chaina kao alat uspješnog poslovanja i razvoja kompanije
► Integrisano upravljanje tokom vrijednosti
► Metode, alati, elementi i faktori koji utiču na uspješnost SCM-a
► Studije slučajeva najboljih SCM praksi
► Upravljanje tokom materijala, organizacija lanca opskrbe
► Planiranje prodaje, isporuke, tok materijala, logistika, zalihe, dobava, ERP sistem
► Upotreba informatičkih alata i ERP sistema u SCM-u
Finansije za poslovno odlučivanje
TRENERI
dr. Kasim Tatić
MJESTO ODRŽAVANJA
Sarajevo
VRIJEME ODRŽAVANJA
Oktobar 2018.
TRAJANJE
2 dana, intenzivno
OPIS TEME
Usvojite znanja o psihološkom i praktičnom aspektu poslovnog odlučivanja te kako usvojene znanja i vještine uspješno primijeniti u praktičnim poslovnim situacijama.
STRUKTURA TEME
► Zašto i koliko menadžeri treba da poznaju finansije?
► Osnovni koncepti računovodstva i finansije, šta rade ljudi u računovodstvu i finansijama?
► Finansijski izvještaji: bilans stanja, bilans uspjeha, bilans toka gotovine
► Osnovne finansijske formule i analize
► Tok novca i vrijednost novca u jedinci vremena
► Finansijsko okruženje, regulatorni sistem i obaveze
► Kako naše odluke utiču na finansijsko zdravlje kompanije?
Vještine prezentiranja, moderiranja, pregovaranja i lične efikasnosti
TRENERI
Anela Kukuljac - Valjevac i Damir Delić - Đuljić
MJESTO ODRŽAVANJA
Sarajevo
VRIJEME ODRŽAVANJA
Novembar 2018.
TRAJANJE
2 dana, intenzivno
OPIS TEME
Riječi imaju svoju moć. One postaju ili saveznik onoga koji ih izgovara ili se mogu usmjeriti protiv govornika. Ovladajte vještinama prezentiranja i neka vaš riječi I javni nastup postanu vaš najjači saveznik.
STRUKTURA TEME
► Soft skills i „trikovi“ za bolje rezultate svakodnevnog rada, recepti za bolje odnose unutar firme
► Dobru prezentaciju mjerimo po 12 kriterija, uspješnog prezentatora po samo jednom
► Rad sa grupama, moderiranje grupa, uloga odgovornosti u haosu timskog rada
► Vještine poslovnog pregovaranja, urođeno, naučeno ili naučivo štivo
► Upravljanje vremenom i lična efikasnost
► Kako držati fokus na onome zbog čega je fokus na nama
► Uspješni poslovni modeli, ko ih preporučuje i kome
HRM – Menadžment ljudskih resursa
TRENERI
Univerzitetski profesor sa više od 20 godina iskustva na polju HRM-a i Anela Valjevac
MJESTO ODRŽAVANJA
Sarajevo
VRIJEME ODRŽAVANJA
Decembar 2018.
TRAJANJE
2 dana, intenzivno
OPIS TEME
Saznajte kako kroz efikasno upravljanje kadrovima ostvariti dodatnu konkurentsku prednost i uspjeh u poslovanju.
STRUKTURA TEME
► Resurs ljudi: rad na upravljanju učinkom zaposlenih
► Kako efektivno koristiti vrijeme i energiju poslovnog dana
► Aktivno slušanje i neverbalna komunikacija
► Kako pripremiti obrazac za razgovor
► Vrste pitanja i ciljna upotreba u razgovorima
► Kako na vrijeme otkriti potencijale i ograničenja novih kolega
► Pokazatelji, što sa njima?
► Davanje feedbacka – kome, kada i kako?
► Godišnji razgovor – kako ga dizajnirati i koristiti
Lean Six Sigma Yellow Belt – za menadžere
TRENERI
Jasmin Valjevac i Damir Hotić
MJESTO ODRŽAVANJA
Sarajevo
VRIJEME ODRŽAVANJA
Januar 2019.
TRAJANJE
2 dana, intenzivno
OPIS TEME
Kako unaprijediti poslovne procese? Saznajte početne korake na treningu Lean Six Sigma Žuti Pojas prilagođenog budućim poslovnim liderima.
STRUKTURA TEME
► Tajna, duh i filozifija Toyota-škole upravljanja kompanijama
► Maksimizacija efikanosti procesa korištenjem najboljih svjetskih modela i principa
► Šta dodaje vrijednost i kako eliminisati 7 vrsta gubitaka?
► Six Sigma – Centriranje procesa i smanjenje varijacija procesnih performanci kroz strukturno vođenje projekta
► Uvod u DMAIC ciklus i uloge učesnika
► Kako trajno rješavati probleme?
► Principi, alati i načini primjene metoda
► Studije slučaja i praktične vježbe
Budućnost biznisa i industrije
TRENERI
dr. Advan Begović i Tarik Kadrispahić
MJESTO ODRŽAVANJA
Sarajevo
VRIJEME ODRŽAVANJA
Februar 2018.
TRAJANJE
2 dana, intenzivno
OPIS TEME
Predviđanje i planiranje su jedne od ključnih aktivnosti lidera i menadera. Onaj ko može uspješno predvidjeti budućnost može donositi mnogo bolje odluke
STRUKTURA TEME
► Kakva je budućnost industrije i biznisa?
► Šta se u industriji i biznisu promijenilo u posljednjih 100 godina, a šta bi se moglo promijeniti u narednih 30 godina?
► Zanimanja budućnosti, profesionalci budućnosti, lideri budućnosti
► Industrija 4.0 i digitalna transformacija proizvodnje
► Šta nas sve čeka u našem radnom vijeku?
► Mjesto BiH i regiona u poslovnoj budućnosti Evrope i svijeta
► Koje mjere poduzeti odmah s ciljem generisanja i održavanja uspjeha

Trener/i

Ramo Palalić

Zanimanje: Dr. ekonomskih nauka
Specijalnost: Menadžment | Leadership
Pogledajte detaljne informacije

Damir Hotić

Zanimanje: diplomirani inžinjer mašinstva
Specijalnost: Proizvodni inžinjering | Lean | Kaizen
Pogledajte detaljne informacije

Tarik Kadrispahić

Zanimanje: diplomirani inžinjer mašinstva
Specijalnost: Industrijski menadžment | Lean | Six Sigma | Proizvodni sistemi
Pogledajte detaljne informacije

Hadis Bajrić

Zanimanje: Dr. tehničkih nauka
Specijalnost: SCM - Supply Chain Management | Logistika | Tehnike optimizacije | Kvalitet
Pogledajte detaljne informacije

Zoran Đurđević

Zanimanje: diplomirani inžinjer mašinstva
Specijalnost: SCM - Supply Chain Management | Logistika | ERP sistemi
Pogledajte detaljne informacije

Jasmin Valjevac

Zanimanje: diplomirani ekonomista
Specijalnost: Lean | Six Sigma | Kvalitet | Projekt menadžment
Pogledajte detaljne informacije

Damir Delić Đuljić

Zanimanje: Master of M.B.A.
Specijalnost: Leadership | Soft skills | Prodaja i marketing | Projekt menadžment
Pogledajte detaljne informacije

Anela Kukuljac Valjevac

Zanimanje: Magistar ekonomskih nauka
Specijalnost: Ljudski resursi | Leadership | Soft skills
Pogledajte detaljne informacije

Kasim Tatić

Zanimanje: Dr. ekonomskih nauka
Specijalnost: Finansije | Mikroekonomija | Menadžment
Pogledajte detaljne informacije

Advan Begović

Zanimanje: Dr. tehničkih nauka
Specijalnost: Industry 4.0 I Proizvodni menadžment
Pogledajte detaljne informacije

Alan Lisica

Zanimanje: Doktor tehničkih nauka
Specijalnost: Industrijski menadžment | Kvalitet | Proizvodni sistemi | Upravljanje projektima
Pogledajte detaljne informacije

Kemal Balihodžić

Zanimanje:
Specijalnost: Marketing | Prodaja | Motivacija
Pogledajte detaljne informacije

Dodatne informacije: ►Period održavanja: Maj 2018. - Februar 2019.
►Za učesnike su obezbijeđeni nastavni materijal, osvježenja i ručak.
►Broj učesnika je ograničen.
►Rezervacija učešća je po uplati 30% od cijene programa na račun: 199-499-00314604-14 kod Sparkasse Bank dd BiH.
►Targer SOI zadržava pravo kratkoročnog otkazivanja seminara u slučaju nedovoljnog broja učesnika.


Cijena po učesniku: 3850 KM + PDV Akcija: ZA PRIJAVE DO 01.05.2018 UMJESTO 3850KM PLATITE 3450KM!