Targer Škola

Leadership Excellence Program


Opis škole Targer Leadership Excellence Program je jedinstveni jednogodišnji program namijenjen menadžerima, kandidatima za top menadžere, preduzetnicima i poslovnim ljudima, kao i firmama koje žele investirati u ključne ljude i razvoj njihovih liderskih vještina.

Menadžeri modernog doba se nose sa nizom interdisciplinarnih i međusobno naizgled nepovezivih izazova. Potreba za menadžerskim znanjima, potreba za posvećenost unapređenju procesa i potreba za olakšanjem timskog rada dovode do zamke sveznalaštva u kojem su greške i demotivacija neminovni. U tom smislu, menadžerima je potrebno mnogo grešaka i mnogo neuspjeha kako bi stekli iskustvo sa kojim njihovo "da" i njihovo "ne" zaista sa sobom nosi potrebnu težinu i odražava stav u vezi sa poslovnom vizijom subjekta sa kojim rade.

Tim Targer konsultanata je radio na razvoju ovog programa na osnovu vlastitog iskustva i vlastite potrebe za integrisanjem složene puzzle vještina upravljanja u jedinstvenu jednogodišnju priču koja će olakšati menadžerima, i objediniti nekoliko relevantnih metodologija, skraćujući put učenja na vlastitim greškama.

Program je namijenjen firmama koje žele investirati u dugoročnost odnosa sa ključnim ljudima i u njihovu lojalnost, firmama koje žele raditi na razvoju ljudi i razvijati obostrano zadovoljavajuću saradnju.

Iskustvo Targer tima da je za razvoj menadžera potrebno značajno vrijeme i predan rad; i cilj programa je ubrzati proces razvoja perspektivnih menadžera, uposlenika i preduzetnika u Bosni i Hercegovini. U toku Programa, polaznici će kroz kombinaciju radionica, sesija individualnog i timskog rada sa Targer trenerima dobiti niz korisnih alata koji su primjenjivi i korisni za razvoj njihovih kompanija.

Struktura i benefiti učešća ►Učešće na 10 dvodnevnih treninga
►Procjenu ličnog profila učesnika sa vlastitim planom poslovnog razvoja
►Mentorstvo u razvoju mini-projekta za unapređenje procesa u toku programa
►Dvije posjete kompanijama u BiH edukativnog karaktera
►Jednogodišnje mentorstvo Targer trenera
►Certifikat o završenom programu koji predviđa pravo na jednogodišnje besplatno članstvo u Targer Alumni klubu
Kome je škola namijenjna? ►Program namijenjen menadžerima,
►Kandidatima za top menadžere,
►Preduzetnicima i poslovnim ljudima, kao i
►Firmama koje žele investirati u ključne ljude i razvoj njihovih liderskih vještina.

Mjesto održavanja Sarajevo (BiH) i dva treninga po dogovoru sa učesnicima seminara.

Teme
Proizvodni, operativni i projektni menadžment
TRENERI
Tarik Kadrispahić i Jasmin Valjevac
MJESTO ODRŽAVANJA
Sarajevo
VRIJEME ODRŽAVANJA
Mart 2018.
TRAJANJE
2 dana, intenzivno
OPIS TEME
Proizvodnja je ključno mjesto na kojem se odlučuje o sudbini proizvodnog preduzeća zato naučite upravljati proizvodnjom i operacijama, te tehnikama vođenja projekata.
STRUKTURA TEME
• Menadžment: vještina, disciplina, proces ili zanat?
• Ko je menadžer i šta je to menadžment
• Upravljanje ciljevima i resursima organizacije, operativni menadžment
• Fenomen rukovođenja: balansiranje između ciljeva, organizacije i ljudi, projekt menadžment
• Efikasnost i efektivnost kao barometri uspješnosti upravljanja
• Planiranje, organizovanje, izbor najboljih ljudi, rukovođenje, kontrola
• Očuvanje dinamike preduzetništva: uvođenje promjena
Timski rad, zajedničko donošenje i sprovođenje odluka
TRENERI
Damir Delić Đuljić i Targer Tim
MJESTO ODRŽAVANJA
Sarajevo
VRIJEME ODRŽAVANJA
April 2018.
TRAJANJE
2 dana, intenzivno
OPIS TEME
Timski rad je pokretač uspjeha svake kompanije. Firma koja zanemaruje zajednički rad svih zaposlenika puno će teže ostvariti uspjehe od onih koje cijeni i inzistiraju na timskom radu.
STRUKTURA TEME
• Odluka i elementi odluke
• Kako donosimo odluke onda kada donosimo dobre odluke
• Zamke donošenja odluka u timu: zamke ovlaštenja i nadležnosti
• Kako kreirati klimu koja pogoduje donošenju dobrih
• Principi i tehnike upravljanja timovima
• Rješavanje konflikata u timskom radu
• Praktične upute i vježbe za timski rad
B2B marketing i prodaja
TRENERI
Damir Delić Đuljić i Targer Tim
MJESTO ODRŽAVANJA
Sarajevo
VRIJEME ODRŽAVANJA
Maj 2018.
TRAJANJE
2 dana, intenzivno
OPIS TEME
Kako pametno upravljati prodajom – bez magičnih trikova i instant rješenja!
STRUKTURA TEME
• Definicija i funkcija marketinga
• Analize kao osnovni alati marketinga: interne, eksterne,segmentacija
• Marketinške aktivnosti prema unutra i prema vani
• Upravljanje marketinškim alatima, strategiziranje
• Marketing kao uvod u prodaju ili dio prodaje
• Osnovni prodajni preduslovi za dobru i uspješnu saradnju
• Prodaja teškim klijentima
Leadership - Vještine rukovođenja
TRENERI
Tarik Kadrispahić i Targer Tim
MJESTO ODRŽAVANJA
Sarajevo
VRIJEME ODRŽAVANJA
Juni 2018.
TRAJANJE
2 dana, intenzivno
OPIS TEME
Učenje specifičnih sposobnosti poslovnog vođenja podijeljeno je u par glavnih tačaka treninga, koji predstavljaju jedinstven splet potrebnih vještina, tehnika i znanja za svakog lidera. Zato nikako ne propustite jedan od ključnih modula Programa i usvojite znanja šta nas to čini dobrim vođom.

STRUKTURA TEME
• Kako graditi znanje i iskustvo i primjenjivati ga u praksi
• Upravljanje resursima: materijala, kvaliteta, vremena i ljudi
• Unapređivati: sebe, tim i organizaciju
• Kritika: kada, kako, zašto i kome
• Izazov kontrole: kako učiniti zadovoljnim i one koje kontrolišemo i one koji nas koontrolišu
• Razvijanje saradnika u džungli zamki i izazova
• Zašto učiti coaching kao menadžersku vještinu
Supply Chain Management
TRENERI
Zoran Đurđević
MJESTO ODRŽAVANJA
Sarajevo
VRIJEME ODRŽAVANJA
Juli 2018.
TRAJANJE
2 dana, intenzivno
OPIS TEME
SCM je važan konkurentski segment za postizanje ciljeva organizacije. Upoznajte se sa osnovnim metodama upravljanja lancem opskrbe.
STRUKTURA TEME
• Koncept Supply Chaina kao alat uspješnog poslovanja i razvoja kompanije
• Integrisano upravljanje tokom vrijednosti
• Metode, alati, elementi i faktori koji utiču na uspješnost SCM-a
• Studije slučajeva najboljih SCM praksi
• Upravljanje tokom materijala, organizacija lanca opskrbe
• Planiranje prodaje, isporuke, tok materijala, logistika, zalihe, dobava, ERP sistem
• Upotreba informatičkih alata i ERP sistema u SCM-u
Finansije za poslovno odlučivanje
TRENERI
dr. Kasim Tatić
MJESTO ODRŽAVANJA
Sarajevo
VRIJEME ODRŽAVANJA
August 2018.
TRAJANJE
2 dana, intenzivno
OPIS TEME
Usvojite znanja o psihološkom i praktičnom aspektu poslovnog odlučivanja te kako usvojene znanja i vještine uspješno primijeniti u praktičnim poslovnim situacijama.
STRUKTURA TEME
• Zašto i koliko menadžeri treba da poznaju finansije?
• Osnovni koncepti računovodstva i finansije, šta rade ljudi u računovodstvu i finansijama?
• Finansijski izvještaji: bilans stanja, bilans uspjeha, bilans toka gotovine
• Osnovne finansijske formule i analize
• Tok novca i vrijednost novca u jedinci vremena
• Finansijsko okruženje, regulatorni sistem i obaveze
• Kako naše odluke utiču na finansijsko zdravlje kompanije?
Vještine prezentiranja, moderiranja, pregovaranja i lične efikasnosti
TRENERI
Anela Kukuljac - Valjevac i Damir Delić - Đuljić
MJESTO ODRŽAVANJA
Sarajevo
VRIJEME ODRŽAVANJA
Septembar 2018.
TRAJANJE
2 dana, intenzivno
OPIS TEME
Riječi imaju svoju moć. One postaju ili saveznik onoga koji ih izgovara ili se mogu usmjeriti protiv govornika. Ovladajte vještinama prezentiranja i neka vaš riječi I javni nastup postanu vaš najjači saveznik.
STRUKTURA TEME
• Soft skills i „trikovi“ za bolje rezultate svakodnevnog rada, recepti za bolje odnose unutar firme
• Dobru prezentaciju mjerimo po 12 kriterija, uspješnog prezentatora po samo jednom
• Rad sa grupama, moderiranje grupa, uloga odgovornosti u haosu timskog rada
• Vještine poslovnog pregovaranja, urođeno, naučeno ili naučivo štivo
• Upravljanje vremenom i lična efikasnost
• Kako držati fokus na onome zbog čega je fokus na nama
• Uspješni poslovni modeli, ko ih preporučuje i kome
HRM – Menadžment ljudskih resursa
TRENERI
Univerzitetski profesor sa više od 10 godina iskustva na polju HRM-a
MJESTO ODRŽAVANJA
Sarajevo
VRIJEME ODRŽAVANJA
Oktobar 2018.
TRAJANJE
2 dana, intenzivno
OPIS TEME
Saznajte kako kroz efikasno upravljanje kadrovima ostvariti dodatnu konkurentsku prednost i uspjeh u poslovanju.
STRUKTURA TEME
• Resurs ljudi: rad na upravljanju učinkom zaposlenih
• Kako efektivno koristiti vrijeme i energiju poslovnog dana
• Aktivno slušanje i neverbalna komunikacija
• Kako pripremiti obrazac za razgovor
• Vrste pitanja i ciljna upotreba u razgovorima
• Kako na vrijeme otkriti potencijale i ograničenja novih kolega
• Pokazatelji, što sa njima?
• Davanje feedbacka – kome, kada i kako?
• Godišnji razgovor – kako ga dizajnirati i koristiti
Lean Six Sigma Yellow Belt – za menadžere
TRENERI
Jasmin Valjevac i Damir Hotić
MJESTO ODRŽAVANJA
Sarajevo
VRIJEME ODRŽAVANJA
Novembar 2018.
TRAJANJE
2 dana, intenzivno
OPIS TEME
Kako unaprijediti poslovne procese? Saznajte početne korake na treningu Lean Six Sigma Žuti Pojas.

STRUKTURA TEME
• Maksimizacija efikanosti preduzeća korištenjem najboljih svjetskih modela i principa
• Kako eliminisati 7 vrsta gubitaka?
• Six Sigma – Centriranje i smanjenje varijacija procesnih performanci kroz strukturno vođenje projekta
• Nula greška – kako misliti i kako raditi na njoj
• Uvod u DMAIC ciklus i uloge učesnika
• Principi, alati, strukturisanje i primjena metoda
• Studije slučajeva, vježbe i ispit
Budućnost biznisa i industrije
TRENERI
Tarik Kadrispahić, dr. Hadis Bajrić i Targer Tim
MJESTO ODRŽAVANJA
Sarajevo
VRIJEME ODRŽAVANJA
Decembar 2018.
TRAJANJE
2 dana, intenzivno
OPIS TEME
Za postizanje savršenstva u poslovanju potrebno je prvo težiti savršenstvu.
I onda više nije poenta postići to savršenstvo, nego svaki dan unapređivati poslovanje, karijeru, društvo, život.
STRUKTURA TEME
• Kakva je budućnost industrije i biznisa
• Šta se u industriji i biznisu promijenilo u posljednjih 30 godina, a šta bi se moglo promijeniti u narednih 30 godina?
• Zanimanja budućnosti i profesionalci budućnosti
• Proizvodnja budućnosti, ljudski faktor u proizvodnji budućnosti
• Naredna revolucija u tehnologiji
• Šta nas sve čeka u našem radnom vijeku?

Trener/i

Ramo Palalić

Zanimanje: Dr. ekonomskih nauka
Specijalnost: Menadžment | Leadership
Pogledajte detaljne informacije

Damir Hotić

Zanimanje: diplomirani inžinjer mašinstva
Specijalnost: Proizvodni inžinjering | Lean | Kaizen
Pogledajte detaljne informacije

Tarik Kadrispahić

Zanimanje: diplomirani inžinjer mašinstva
Specijalnost: Industrijski menadžment | Lean | Six Sigma | Proizvodni sistemi
Pogledajte detaljne informacije

Hadis Bajrić

Zanimanje: Dr. tehničkih nauka
Specijalnost: SCM - Supply Chain Management | Logistika | Tehnike optimizacije | Kvalitet
Pogledajte detaljne informacije

Zoran Đurđević

Zanimanje: diplomirani inžinjer mašinstva
Specijalnost: SCM - Supply Chain Management | Logistika | ERP sistemi
Pogledajte detaljne informacije

Jasmin Valjevac

Zanimanje: diplomirani ekonomista
Specijalnost: Lean | Six Sigma | Kvalitet | Projekt menadžment
Pogledajte detaljne informacije

Damir Delić Đuljić

Zanimanje: Master of M.B.A.
Specijalnost: Leadership | Soft skills | Prodaja i marketing | Projekt menadžment
Pogledajte detaljne informacije

Anela Kukuljac Valjevac

Zanimanje: Magistar ekonomskih nauka
Specijalnost: Ljudski resursi | Leadership | Soft skills
Pogledajte detaljne informacije

Kasim Tatić

Zanimanje: Dr. ekonomskih nauka
Specijalnost: Finansije | Mikroekonomija | Menadžment
Pogledajte detaljne informacije

Dodatne informacije: Vrijeme održavanja seminara će biti provedeno u mjesečnim intervalima u terminima po dogovoru sa učesnicima. Za učesnike su obezbijeđeni nastavni materijal, osvježenja i ručak.

Prijave kao i pitanja molimo pošaljete na e-mail adresu: targer.soi@targer.ba. Za više informacija obratite se na kontakt broj
telefona: 062 345 749 ili 033 846 213.

Cijena po učesniku: 3850 KM + PDV Akcija: ZA PRIJAVE DO 01.02.2018 UMJESTO 3850KM PLATITE 3450KM! Ovdje možete pregledati brošuru škole u PDF formatu